Cơ cấu tổ chức

09/02/2023 14:44 Số lượt xem: 78799

 Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

1. Lãnh đạo Văn phòng:

- Đ/c Vũ Huy Phương - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Đ/c Nguyễn Nhân Thắng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Đ/c Ngô Văn Luyến - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Đ/c Lê Ngọc Tú - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

2. Đơn vị hành chính

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phòng Ngoại vụ;

- Ban Tiếp công dân tỉnh.

3. Khối chuyên viên nghiên cứu

- Bộ phận chuyên viên Nội chính;

- Bộ phận chuyên viên Kinh tế - Tổng hợp;

- Bộ phận chuyên viên Công nghiệp và Xây dựng cơ bản;

- Bộ phận chuyên viên Nông nghiệp - Tài nguyên;

- Bộ phận chuyên viên Khoa giáo - Văn xã.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.

Nguồn: VP