Cơ cấu tổ chức

07/03/2019 14:44 Số lượt xem: 0

 Cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

1. Lãnh đạo Văn phòng:

- Trịnh Hữu Hùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Nguyễn Nhân Thắng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Ngô Văn Luyến - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

- Đỗ Tuấn Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

2. Đơn vị hành chính

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Phòng Ngoại vụ;

- Ban Tiếp công dân tỉnh.

3. Khối chuyên viên nghiên cứu

- Bộ phận chuyên viên Nội chính;

- Bộ phận chuyên viên Kinh tế - Tổng hợp;

- Bộ phận chuyên viên Công nghiệp và Xây dựng cơ bản;

- Bộ phận chuyên viên Nông nghiệp - Tài nguyên;

- Bộ phận chuyên viên Khoa giáo - Văn xã.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc.