DANH MỤC THÔNG TIN

09/05/2021 15:50 Số lượt xem: 10547

STT  

Nội dung thông tin

Đường dẫn

1

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Chi tiết

2

Cơ cấu tổ chức

Chi tiết

3

Nhiệm vụ đảm nhiệm của Lãnh đạo

Chi tiết

4

Quá trình hình thành và phát triển

Chi tiết

5

Tin tức - Sự kiện

Chi tiết

6

Công tác văn thư - Lưu trữ

Chi tiết

7

Khen thưởng

Chi tiết

8

Văn bản chỉ đạo điều hành

Chi tiết

9

Góp ý dự thảo văn bản

Chi tiết

10

Văn bản sao lục

Chi tiết

11

Các biểu mẫu

Chi tiết

12

Quy hoạch ngành, lĩnh vực

Chi tiết

13

Đấu thầu mua sắm công

Chi tiết

14

Công khai tài chính, ngân sách

Chi tiết

15

Thống kê báo cáo

Chi tiết

16

Thông tin liên hệ

Chi tiết

 

          Đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin:

         Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh

        Địa chỉ: Số 10 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh, Bắc Ninh; Email: vpubnd@bacninh.gov.vn; ĐT: 0222.3874.051.