Xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

29/10/2021 14:46 Số lượt xem: 37

Đề án “Thực hiện cơ chế “5 tại chỗ” và quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh” theo đó các thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian, có cơ chế kiểm tra, giám sát; các hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, quan liêu xảy ra trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Nhằm công khai, minh bạch toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “5 tại chỗ” thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong đó xây dựng chi tiết toàn bộ các bước thực hiện, xác định trách nhiệm của công chức tham gia vào quy trình giải quyết, thời hạn giải quyết, kết quả giải quyết đối với từng bước. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và cơ chế phối hợp của tổ chức, cá nhân. Đến nay, hầu hết các đơn vị có thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” triển khai đợt 1 đã xây dựng xong dự thảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” đều rút ngắn thời gian thực hiện so với thời gian đơn vị đang thực hiện theo quy trình chỉ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công. Với việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “5 tại chỗ”, việc thẩm định được thực hiện ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công, đồng thời ngay sau khi có kết quả phê duyệt của lãnh đạo đơn vị, công chức làm việc tại Trung tâm thực hiện đóng dấu và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, do đó mỗi thủ tục đều rút ngắn thời gian ít nhất 2 ngày làm việc, có những thủ tục hành chính cơ quan chuyên môn thực hiện giải quyết ngay trong ngày (Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội…)

Với mục tiêu đến năm 2022, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện sẽ triển khai thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” cùng với việc công khai, minh bạch toàn bộ quy trình thực hiện làm cơ sở cho người dân, tổ chức tham gia vào việc giám sát cơ quan Nhà nước trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và tổ chức./.

Nguồn: Văn phòng UBND tỉnh