Văn phòng UBND tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương V

29/08/2022 14:14 Số lượt xem: 152

Sáng 29/8, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.


Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Đình Tính, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ V, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Thông qua Hội nghị nhằm kịp thời truyền tải những nội dung cơ bản văn kiện Hội nghị Trung ương V khóa XIII để các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương V khóa XIII, đưa văn kiện Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn.

Nguồn: Văn phòng