Văn phòng UBND tỉnh học tập, quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

08/11/2022 14:30 Số lượt xem: 118

Sáng 08/11, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.


Toàn cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Nhân Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các nội dung của Nghị quyết số 71-NQ/TU gồm: Sự cần thiết ban hành Nghị quyết; Quan điểm và mục tiêu; Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện Nghị quyết.


Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng.

Nghị quyết nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, bản sắc quê hương. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, khu vực và đối tượng dân cư trong tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa trong từng gia đình, địa phương, khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.


Phó Bí thư Đảng ủy,  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Nhân Thắng.

Bảo tồn, phát huy hiệu quả các di sản văn hóa, tạo ra nhiều sản phẩm văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng cao mang đậm bản sắc Bắc Ninh - Kinh Bắc, phù hợp với xu thế thời đại. Tập trung đầu tư nguồn lực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa, con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, trở thành mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh bền vững hướng tới mục tiêu đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh tham dự Hội nghị.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh nắm được những nội dung cơ bản, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 71-NQ/TU. Từ đó tích cực tham gia xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn./.

Nguồn: Văn phòng