Triển khai Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030

23/11/2022 09:31 Số lượt xem: 23

Sáng 22/11, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 và Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2022. Dự tại điểm cầu Bắc Ninh có lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.Toàn cảnh Hội nghị.

Đề án “Xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 - 2030 được Bộ Nội vụ phê duyệt ngày 10/11/2022 nhằm thay thế Quyết định số 1149 ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mục tiêu của Đề án là theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Đối tượng áp dụng của Đề án gồm: 19 bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ). Trong đó, Ủy ban Dân tộc và Thanh tra Chính phủ thực hiện đánh giá nhưng không xếp hạng chung.

Đối với Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp Bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Thang điểm đánh giá chỉ số CCHC là 100. Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần. Kết quả chỉ số CCHC của Bộ, ngành và địa phương sẽ được xếp hạng theo thứ tự từ cao xuống thấp, dự kiến sẽ được công bố vào đầu Quý II/2023.


Đồng chí Ngô Văn Luyến Chánh Văn phòng UBND tỉnh dự Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

Tại Hội nghị, các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến việc triển khai xác định chỉ số CCHC trong thời gian tới; hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần chỉ số CCHC cấp tỉnh, đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp để cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả CCHC hàng năm.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, thực hiện một số nội dung cụ thể như: Rà soát các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh, hoàn thành đảm bảo các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra; rà soát, thực hiện niêm yết công khai TTHC theo quy định, thường xuyên cập nhật TTHC mới; công khai kịp thời trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội đôn đốc các đơn vị cấp huyện khẩn trương hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định Chỉ số CCHC các phòng, ban, cấp huyện và UBND cấp xã. Các sở, ngành chuẩn bị tài liệu kiểm chứng liên quan, đảm bảo theo Hướng dẫn tự đánh giá; thực hiện chế độ báo cáo đúng thời hạn./.

Nguồn: Văn phòng