Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

27/10/2022 10:01 Số lượt xem: 77

Ngày 27/10/2022 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.


Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Theo Kế hoạch, trước ngày 01/04/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được thống kê, công bố (lần đầu) và được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Cổng Thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương.

Đối với việc rà soát, đơn giản hóa TTHC, trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh được phê duyệt, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC nội bộ.Trong đó, trước ngày 01/01/2024, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; trước ngày 01/01/2025, rà soát và phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố thành lập Tổ rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ do 01 đồng chí lãnh đạo làm Tổ trưởng, 01 đồng chí công chức được giao nhiệm vụ đầu mối công tác kiểm soát TTHC làm thư ký, thành viên là các đồng chí tại mỗi bộ phận chuyên môn có quy định TTHC nội bộ để thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành rà soát, công bố TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh; TTHC giữa các sở, ngành và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh; TTHC giữa các UBND cấp huyện; TTHC giữa các UBND cấp xã quy định tại văn bản do  HĐND/UBND/Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền do đơn vị chủ trì, tham mưu ban hành có quy định TTHC nội bộ và TTHC nội bộ trong sở và giữa các đơn vị thuộc sở do Thủ trưởng đơn vị quy định theo thẩm quyền. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong đơn vị và UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý được quy định tại các văn bản của do HĐND/UBND/Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành có quy định TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch trong đó xác định cụ thể  nhiệm vụ, thời gian, sản phẩm, trách nhiệm của tổ chức, các nhân trong việc thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của cơ quan, địa phương.

Văn phòng UBND tỉnh trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ban, ngành và địa phương thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong từng đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và giữa các cơ quan hành chính Nhà nước thuộc các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC nội bộ và kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu tại Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: Văn phòng