Rà soát, đề xuất phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

28/10/2021 11:06 Số lượt xem: 38

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030, Thủ tướng Chính phủ giao Cục kiểm soát thủ tục hành chính triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” với mục tiêu phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, trừ các TTHC đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là Ủy ban nhân dân (UBND) hoặc Chủ tịch UBND cấp xã  theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Việc rà soát, đề xuất phân cấp phải phù hợp với quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và bảo đảm các yêu cầu, nguyên tắc cơ bản sau:

Nguyên tắc quản lý theo ngành, lĩnh vực và quản lý theo lãnh thổ.

Bảo đảm phân cấp hợp lý giữa Chính phủ với chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương với nhau theo hướng: Giảm việc giải quyết TTHC của các cơ quan trung ương; “cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực”; vừa bảo đảm mục tiêu quản lý nhà nước, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Bảo đảm phân cấp toàn diện, triệt để, hợp lý từ khâu tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC và phù hợp với khả năng thực hiện của cấp, cơ quan được phân cấp, để bảo đảm hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nướchướng tới việc thực hiện TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với việc thực hiện TTHC của cơ quan phân cấp với cơ quan được phân cấp, thông qua nhiều biện pháp, cách thức và công cụ phù hợp.

Việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tăng cường chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan quản lý; tiết kiệm thời gian, chi phí, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đồng thời là bước đột phá quan trọng trong chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030./.

Nguồn: VP UBND tỉnh