Hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07/11/2022 15:59 Số lượt xem: 83

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tại Quyết định số 1073/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh


 

Ngày 04/11/2022 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 271/VP-KSTT hướng dẫn thực hiện các nội dung rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định 1073/QĐ-UBND. Tại Công văn271/VP-KSTT, Văn phòng UBND tỉnh đã nêu rõ dấu hiệu  nhận biết TTHC nội bộ thực hiện tại các cơ quan, đơn vị; quy trình, cách thức, mục tiêu, thời gian thực hiện và một số lưu ý khi các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện các nội dung  rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ theo Quyết định số1073/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung hướng dẫn chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị, địa phương liên hệ với Phòng Kiểm soát TTHC để được hướng dẫn theo số điện thoại: 0222. 3810. 668; Email: thutuchanhchinhbacninh@gmail.com./.

Nguồn: Văn phòng