Chính phủ bãi bỏ hoàn toàn 09 Nghị quyết về phòng, chống dịch COVID-19

31/10/2023 13:56 Số lượt xem: 47

Ngày 28/10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Nghị quyết số 174/NQ-CP bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm COVID-19.

 

Theo đó, Chính phủ đã bãi bỏ toàn bộ 09 Nghị quyết; đồng thời, bãi bỏ một phần 04 Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

 

Cụ thể, bãi bỏ toàn bộ 9 Nghị quyết gồm:

 

- Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phi cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

 

- Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

 

- Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

 

- Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV.

 

Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.

 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

 

Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

 

 Nghị quyết số 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

 

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

 

Bãi bỏ một phần 04 Nghị quyết gồm:

 

- Điểm 6 Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2020.

- Mục 1 Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021.

 

- Mục 1 Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021.

 

- Điểm 2, Mục II Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

 

Ngày 19/10, Bộ Y tế đã quyết định điều chỉnh bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10. Các hoạt động phòng, chống COVID-19 được thực hiện theo quy định đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B.

 

Cùng ngày 19/10, Thủ tướng đã quyết định sửa đổi Phụ lục quy định thời gian ủ bệnh trung bình và thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm đối với COVID-19 làm căn cứ để công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm và hiệu lực thi hành từ ngày 20/10.

 

 

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh