Cắt giảm thời gian thực hiện 61 TTHC

22/07/2022 14:20 Số lượt xem: 198

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 654/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 61 thủ tục hành chính (TTHC) cắt giảm thời gian thực hiện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2022.


Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Cụ thể, Sở Y tế cắt giảm thời gian từ 01 - 7 ngày đối với 16 TTHC gồm: gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu; bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn dược liệu; cấp Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc; kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước…

Sở Tài chính cắt giảm thời gian từ 3,5 - 6 ngày đối với 15 TTHC gồm: quyết định bán tài sản công; quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; các thủ tục điều chuyển, cho thuê, chuyển nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh; cấp tạm ứng kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị của địa phương…

UBND thành phố Bắc Ninh cắt giảm thời gian từ 01 - 5 ngày đối với 11 TTHC gồm: cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình…

UBND thành phố Từ Sơn cắt giảm thời gian từ 01 - 15 ngày đối với 19 TTHC gồm: đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện; tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị; cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh…

UBND tỉnh giao Sở Y tế, Sở Tài chính, UBND thành phố Bắc Ninh và UBND thành phố Từ Sơn thực hiện rà soát, điều chỉnh quy trình nội bộ theo thời gian cắt giảm trên Hệ thống Cổng thông tin Dịch vụ công tỉnh Bắc Ninh; phối hợp với Bộ phận Một cửa niêm yết, công khai tại nơi tiếp nhận, giải quyết theo quy định. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cắt giảm thời gian thực hiện TTHC.

Nguồn: Cổng TTĐT