Văn phòng UBND tỉnh

07/03/2019 14:44 Số lượt xem: 1297

 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 
A. Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh:
1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh:

 
Đ/c: Vũ Huy Phương
            - Điện thoại: 0222. 3822499
            - Email: vhphuong.vpubnd@bacninh.gov.vn
            - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
            - Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Nhiệm vụ:  

       - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh.

        - Trực tiếp theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các công việc thuộc lĩnh vực: quốc phòng, an ninh; nội vụ; xây dựng; giao thông, vận tải; tài nguyên, môi trường; công nghiệp, thương mại, dịch vụ; quản lý thị trường; năng lượng.

        Trực tiếp theo dõi các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở Tư Pháp; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công thương; Ban Quản lý khu công nghiệp Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh; Cục quản lý thị trường; các doanh nghiệp, hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.  

        - Giúp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình công tác tháng, năm của UBND tỉnh, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh. Giữ mối liên hệ với Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

       - Trực tiếp phụ trách: Cổng Thông tin điện tử tỉnh; công tác tổ chức cán bộ. Là chủ tài khoản của cơ quan.   

     - Theo dõi địa phương: Huyện Yên Phong; huyện Thuận Thành; Huyện Quế Võ.

2. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh:
Đ/c: Nguyễn Nhân Thắng
 
             - Điện thoại: 0222. 3874585
             - Email: nnthang.vpubnd@bacninh.gov.vn
            - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
            - Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Nhiệm vụ:     

          - Giúp Chánh Văn phòng theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các công việc thuộc lĩnh vực: Kế hoạch, đầu tư; tài chính-ngân sách; ngân hàng; hải quan ; dự trữ quốc gia; bảo hiểm( trừ bảo hiểm xã hội)

          - Giúp Chánh Văn phòng theo dõi các cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính; Cục thuế; Kho bạc Nhà nước; Hải quan Bắc Ninh; Cục thống kê; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội; Chi cục Dự trữ quốc gia; Ngân hàng Nhà nước ; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển và các ngân hàng thương mạiQuỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh; các quỹ tín dụng; các doanh nghiệp, hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.  Giữ mối liên hệ với các Ban, cơ quan thuộc Tỉnh uỷ.

        - Phụ trách công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo: Hằng tuần, tháng, quý, năm và đột xuất của UBND tỉnh;

         - Phụ trách Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ; Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

           - Theo dõi địa phương:  Huyện Tiên Du; Huyện Lương Tài; Thành phố Bắc Ninh.

 3.  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh:
 
Đ/c: Ngô Văn Luyến
 
             - Điện thoại: 0222.3810665
             - Email: nvluyen.vpubnd@bacninh.gov.vn
             - Trình độ chuyên môn: Đại học
             - Lý luận chính trị: Cao cấp
 
Nhiệm vụ:

       - Giúp Chánh văn phòng theo dõi, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các công việc thuộc lĩnh vực: nông nghiệp, phát triển nông thôn; thông tin, truyền thông; lao động, thương binh, xã hội; giáo dục, đào tạo; y tế; văn hoá, thể thao, du lịch; an toàn thực phẩm; khí tượng thuỷ văn; tiếp dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại, tố cáo; các chương trình mục tiêu quốc gia.

        - Giúp Chánh văn phòng theo dõi các cơ quan, đơn vị: Thanh tra tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh; Trung tâm Hành chính công tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Liên minh các Hợp tác xã;  Trường Cao đẳng y Bắc Ninh; Hội văn học nghệ thuật; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi. Giữ mối liên hệ với Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể nhân dân tỉnh và Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án tỉnh.  

          - Phụ trách Ban Tiếp công dân, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

          - Theo dõi địa phương: Thành phố Từ Sơn, Huyện Gia Bình.

B. CÁN BỘ CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH:​​​​    

  1. BỘ PHẬN NỘI CHÍNH

            1.1. Đồng chí Nguyễn Văn Thường - Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh

- Trực tiếp giúp việc Chủ tịch UBND tỉnh; công tác tổng hợp, báo cáo; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Nội vụ; giữ mối liên hệ với các Ban, cơ quan của Đảng; các hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Thành phố Bắc Ninh.

1.2. Đồng chí Nguyễn Bình Dương - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm… của Bộ phận; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Thanh tra tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ mối liên hệ với Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Yên Phong.

1.3. Đồng chí Nguyễn Bình Minh - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Đoàn Luật sư; giữ mối liên hệ với Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; các hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Gia Bình.

2. BỘ PHẬN KINH TẾ TỔNG HỢP

2.1. Đồng chí Nguyễn Thị Quế Chi - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm… của Bộ phận; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Tài chính; Quỹ Đầu tư phát triển; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh; Cục Thống kê; Bảo hiểm Bảo việt; Bảo hiểm Nhân thọ; Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bắc Ninh; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh hằng tuần, hằng tháng để phục vụ các kỳ họp.

- Theo dõi địa phương: Thành phố Bắc Ninh.

2.2. Đồng chí Bùi Văn Huân - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quỹ Phát triển đất; giữ mối liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xây dựng chương trình công tác tháng, quý, năm; chuẩn bị các nội dung phiên họp UBND tỉnh, giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, kỳ họp các cấp theo quy định; chuẩn bị báo cáo về kinh tế - xã hội theo định kỳ và theo yêu cầu của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận của các phiên họp UBND tỉnh, phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Lương Tài.

2.3. Đồng chí Nguyễn Minh Huệ - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Công thương; Sở Khoa học và Công nghệ; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Hải quan Bắc Ninh; Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh; Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Hà Bắc; Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại; Ngân hàng Phát triển; Ngân hàng Chính sách xã hội và các quỹ tín dụng; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Thành phố Từ Sơn.

3. BỘ PHẬN CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

   3.1Đồng chí Đinh Doãn Minh - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm… của Bộ phận; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Yên Phong.

3.2. Đồng chí Diêm Văn Tân - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Xây dựng (trừ lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc); Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh; Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Ninh; Công ty Cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Thuận Thành.

  3.3. Đồng chí Đinh Phan Đại - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Giao thông vận tải; Công ty Điện lực Bắc Ninh; Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh; Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Ninh; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Thuận Thành.

3.4. Đồng chí Trịnh Văn Hải - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc thuộc Sở Xây dựng; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

4. BỘ PHẬN NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN

 4.1. Đồng chí Nguyễn Huy Tân - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm… của Bộ phận; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Nước sạch đô thị, nông thôn; quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;   các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Lương Tài.

 4.2. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn; Liên minh các Hợp tác xã; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi; giữ mối liên hệ với Hội Nông dân tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Tiên Du.

 4.3. Đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Chuyên viên

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Bộ phận Nội chính, Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Tiên Du.

5. BỘ PHẬN VĂN XÃ

5.1. Đồng chí Hoàng Văn Thái - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm…của Bộ phận; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Giáo dục và Đào tạo;  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; các hội, trường thuộc lĩnh vực phân công theo dõi; giữ mối liên hệ với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Quế Võ.

5.2. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh; lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viễn thông Bắc Ninh; Bưu điện tỉnh Bắc Ninh; các hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi; giữ mối liên hệ với Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

- Theo dõi địa phương: Thành phố Từ Sơn.

5.3. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế  Bắc Ninh; Bảo Hiểm xã hội tỉnh; các hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi; giữ mối liên hệ với Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Gia Bình.

6. LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ

Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh,  Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ, Phòng Ngoại vụ, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy chế riêng của đơn vị; nhiệm vụ cụ thể của từng công chức, viên chức, người lao động do lãnh đạo đơn vị phân công.

         Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương  trên địa bàn tỉnh biết để liên hệ công tác./.

Nguồn: VP