Văn phòng UBND tỉnh

07/03/2019 14:44 Số lượt xem: 0
 

 

VĂN PHÒNG UBND TỈNH
 
I. Lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh:
1. Chánh Văn phòng UBND tỉnh:
Đ/c: Trịnh Hữu Hùng
- Điện thoại: 0222. 3822499
- Email: thhung.vpubnd@bacninh.gov.vn
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Lý luận chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ:  

          - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh, bảo đảm hoạt động của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

         - Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh; Quỹ phát triển đất tỉnh Bắc Ninh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh; Công ty cổ phần nước sạch Bắc Ninh; Công ty cổ phần Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh; Công ty TNHH một thành viên môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.  

        - Giúp Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chương trình công tác tháng, năm của UBND tỉnh, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; giữ mối liên hệ với Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, các ban, cơ quan của Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh.

       - Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc; Phòng Ngoại vụ; là chủ tài khoản của cơ quan.  

       - Theo dõi địa phương: Huyện Tiên Du; Thành phố Bắc Ninh.

 
2. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh:
 
Đ/c: Nguyễn Nhân Thắng
- Điện thoại: 0222. 3874585
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Lý luận chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ:     

         - Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính; Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Ninh; Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển; các quỹ tín dụng; Chi cục Dự trữ quốc gia; Bảo hiểm Bảo Việt; Bảo hiểm Nhân thọ; thương mại và quản lý thị trường; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

           - Phụ trách Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

           - Theo dõi địa phương: Thị xã Từ Sơn; Huyện Quế Võ.

 3.  Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh:
 
 
Đ/c: Ngô Văn Luyến
- Điện thoại: 0222.3810665
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Lý luận chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ:
         - Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; Trường Cao đẳng y Bắc Ninh; Hội Văn học nghệ thuật; Bảo hiểm xã hội; Liên minh các Hợp tác xã; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Đuống; Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống; khí tượng thủy văn; các chương trình mục tiêu quốc gia; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

          - Phụ trách Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

          - Theo dõi địa phương: Huyện Lương Tài, Huyện Gia Bình.

 
4. Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh: 
 
Đ/c: Đỗ Tuấn Sơn - Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh
 
- Điện thoại: 0222.3810648
- Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ
- Lý luận chính trị: Cao cấp
Nhiệm vụ:

          - Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công thương; Cục thuế; Kho Bạc Nhà nước; Hải quan Bắc Ninh; Cục Thống kê; Trung tâm Hành chính công tỉnh; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh Công ty Điện lực Bắc Ninh; Viễn thông Bắc Ninh; Bưu điện tỉnh Bắc Ninh.

          - Theo dõi địa phương: Huyện Thuận Thành, huyện Yên Phong.

          - Phụ trách công tác tổng hợp, báo cáo; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chánh Văn phòng phân công.

* Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức các buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; ra văn bản Thông báo kết luận của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc, các phiên họp giao ban thuộc lĩnh vực theo dõi; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

* Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về những lĩnh vực được phân công, theo dõi.

 
II. Cán bộ các Phòng trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh:
 

1. BỘ PHẬN NỘI CHÍNH

1.1. Đồng chí Nguyễn Văn Thường - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm…; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ;  tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giữ mối liên hệ với các Ban, cơ quan của Đảng.               

- Theo dõi địa phương: Thành phố Bắc Ninh.

1.2. Đồng chí Nguyễn Bình Minh - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Tư pháp; Đoàn Luật sư; giữ mối liên hệ với Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; các hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Gia Bình.

1.3. Đồng chí Nguyễn Bình Dương - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh; Cục Quản lý thị trường Bắc Ninh; giữ mối liên hệ với Hội Cựu chiến binh tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Yên Phong.

2. BỘ PHẬN KINH TẾ TỔNG HỢP

2.1. Đồng chí Ngô Văn Khương - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm…; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Tài chính; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước; Hải quan Bắc Ninh; Quỹ phát triển đất; Cục Dữ trữ nhà nước khu vực Hà Bắc; Bảo hiểm Bảo việt; Bảo hiểm Nhân thọ; Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại; Ngân hàng Phát triển; Ngân hàng Chính sách xã hội và các quỹ tín dụng; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Thị xã Từ Sơn.

2.2. Đồng chí Bùi Văn Huân - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quỹ Đầu tư phát triển; giữ mối liên hệ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Chuẩn bị báo cáo tuần, báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo kinh tế xã hội 6 tháng và cả năm, các báo cáo tổng hợp phát triển kinh tế xã hội theo yêu cầu của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ghi biên bản và dự thảo thông báo kết luận của các phiên họp UBND tỉnh, phiên họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Lương Tài.

2.3. Đồng chí Nguyễn Thị Quế Chi - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Công thương; các dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình; Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh; Cục Thống kê; các doanh nghiệp thuộc khối; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Thành phố Bắc Ninh.

3. BỘ PHẬN CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN

3.1. Đồng chí Đinh Doãn Minh - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm…; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh; lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc thuộc Sở Xây dựng; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Yên Phong.

3.2. Đồng chí Diêm Văn Tân - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Xây dựng (trừ lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc); Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Bắc Ninh; Công ty  Cổ phần nước sạch Bắc Ninh; Công ty Cổ phần thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh; Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Bắc Ninh; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Thuận Thành.

3.3. Đồng chí Đinh Phan Đại - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Giao thông vận tải; Sở Khoa học và Công nghệ; Công ty Điện lực Bắc Ninh; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Thuận Thành.

4. BỘ PHẬN NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN

4.1. Đồng chí Đoàn Anh Tuấn - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm…; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với Bộ phận Nội chính, Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh theo dõi giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Tiên Du.

4.2. Đồng chí Nguyễn Huy Tân - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Nước sạch đô thị, nông thôn; quản lý tài nguyên, khoáng sản, môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi.

- Theo dõi địa phương: Huyện Lương Tài.

4.3. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn; Liên minh các Hợp tác xã; các hội, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực phân công theo dõi; giữ mối liên hệ với Hội Nông dân tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Tiên Du.

5.  BỘ PHẬN VĂN XÃ

5.1. Đồng chí Hoàng Văn Thái - Chuyên viên

- Phụ trách chung, tổng hợp báo cáo tuần, tháng, năm…; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật; Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ; các hội, trường thuộc lĩnh vực phân công theo dõi; giữ mối liên hệ với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Quế Võ.

5.2. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Ninh; lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viễn thông Bắc Ninh; Bưu điện tỉnh Bắc Ninh; các hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi; giữ mối liên hệ với Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

- Theo dõi địa phương: Thị xã Từ Sơn.

5.3. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên viên

- Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công.

- Theo dõi các cơ quan, đơn vị, lĩnh vực: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh; Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh; Bảo Hiểm xã hội tỉnh; các hội thuộc lĩnh vực phân công theo dõi; giữ mối liên hệ với Ủy ban Mặt  trận Tổ quốc tỉnh, Liên Đoàn lao động tỉnh.

- Theo dõi địa phương: Huyện Quế Võ.

III. LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ

- Ban Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh

- Phòng Hành chính - Tổ chức

- Phòng Quản trị - Tài vụ

- Phòng Ngoại vụ

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh

- Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy chế riêng của đơn vị; nhiệm vụ cụ thể của từng công chức, viên chức, người lao động do lãnh đạo đơn vị phân công.

Văn phòng UBND tỉnh trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị,  địa phương  trên địa bàn tỉnh biết để liên hệ công tác./.

Nguồn: VP