Các văn bản của công tác văn thư, lưu trữ

03/04/2020 14:46 Số lượt xem: 55055

1. Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (xem chi tiết tại đây)

2. Quyết định ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh (xem chi tiết tại đây)

3. Thực hiện Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 03/4/2020 Kết luận Thủ tướng Chính phủ (xem chi tiết tại đây)

Nguồn: VP