Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành danh mục dịch vụ công mức độ 3,4 thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2020.

16/09/2020 16:01 Số lượt xem: 53

Với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư theo hướng “Hiện đại, văn hóa, tri thức và đô thị thông minh”, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Ngày 15/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1284/QĐ-UBND công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo đó, tỉnh đã cung cấp 785 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại 03 cấp chính quyền thuộc chức năng quản lý của UBND tỉnh, 143 dịch vụ công của các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương.

Đến nay tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành tích hợp được 116 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Nhằm đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trên môi trường điện tử, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành; các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương; UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 1284/QĐ-UBND; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị, địa phương đồng thời phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức triển khai và tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; chủ động kiểm tra, rà soát tính đầy đủ, chính xác các dịch vụ công  thuộc phạm vi quản lý, giải quyết của đơn vị, bảo đảm việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, đúng quy định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật kịp thời các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi có sự thay đổi.

Với quyết định công bố danh mục dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh, Bắc Ninh sẽ tạo ra những bước đột phá mới trong thời gian tới, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về triển khai dịch vụ công trực tuyến và cung cấp các tiện ích hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công. 

Kim Thoa