Học tập, nghiên cứu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

17/12/2019 11:30 Số lượt xem: 161

Sáng ngày 17/12/2019, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 theo hình thức trực tuyến cho toàn bộ công chức, viên chức và người lao động của Đảng bộ tại Hội trường B, Trung tâm văn hóa Kinh Bắc. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tham gia tại đơn vị là 123/123 (4 đồng chí là lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội nghị tại trụ sở Tỉnh ủy) đạt 100%.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh học tập chuyên đề năm 2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày khái quát nội dung chính trong chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020: Phần thứ nhất là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phần thứ hai là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời lấy các dẫn chứng, ví dụ cụ thể nhấn mạnh vào nguyên tắc tập trung dân chủ, về quan điểm đại đoàn kết toàn dân tộc của Bác…

Hội nghị đã chia các tổ thảo luận để xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước tới nay; thường xuyên đưa nội dung chuyên đề năm 2020 vào sinh hoạt chi bộ.

Sau học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo; bản đăng ký nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Nguồn: Văn phòng