Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ tháng 9/2020

04/09/2020 16:40 Số lượt xem: 49

Sáng ngày 04/9/2020, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức phiên họp định kỳ đánh giá tình hình hoạt động của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quý III năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020. Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế; đồng thời phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên: Văn bản số 1763-CV/BTCTU ngày 24/8/2020 của Bản Tổ chức Tỉnh ủy về việc thực hiện công tác cán bộ; Văn bản số 03-CV/ĐUK ngày 24/8/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy tiến hành đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý III/2020. Đảng ủy đã thực hiện tốt việc lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao đông phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị nhằm giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch công tác đã được phê duyệt. Phối hợp với các ngành chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Tỉnh ủy tại các cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, họp thường lệ và bất thường HĐND tỉnh. Một số đề án, báo cáo nổi bật như: Báo cáo về dự thảo Kế hoạch thông tin đối ngoại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021 - 2025; Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”...; chỉ đạo quyết liệt trong việc phòng chống dịch covid 19; chỉ đạo ban hành công văn số 119/CV-HCTC ngày 31/7/2020 và công văn số 119/CV-HCTC ngày 11/8/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid 19; chỉ đạo việc đo thân nhiệt hàng ngày đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và khách ra vào cơ quan, đơn vị; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, cài đặt phần mềm bluezone trên điện thoại và thực hiện các quy định khác về phòng, chống dịch...

Hội nghị đã nghe báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy vê việc thực hiện công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật theo đúng Chương trình, kế hoạch; bám sát và tuân thủ các quy định của Đảng.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Trịnh Hữu Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2020; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy định 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; chỉ đạo trong việc đôn đốc các Sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp uỷ Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và lao động. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời có biện pháp giáo dục tích cực, nhằm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên... Chuẩn bị tốt trong việc phục vụ để Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Nguồn: VP