Tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

05/06/2020 18:07 Số lượt xem: 469

Trân trong kính gửi các đại biểu tài liệu phục vụ kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Văn phòng HĐND tỉnh đang tiếp tục cập nhật)

STT

Tên tài liệu

Tệp đính kèm

 

Dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Free icon "Microsoft Word icon"

 

V/v chuẩn bị nội dung giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2021.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem

 

V/v chuẩn bị nội dung thảo luận tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem

 

Tổng hợp ý kiến cử tri phản ánh tới kỳ hợp thường lệ giữa năm 2020 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem

 

V/v phối hợp để cập nhật ứng dụng họp HĐND tỉnh.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem

 

Báo cáo, tờ trình của HĐND tỉnh

 

 

Báo cáo kết quả công tác của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 
 

Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng.

 
 

Báo cáo các nội dung Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, trả lời theo đề nghị của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

 
 

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

 
 

Tờ trình về nội dung, chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2021.

 
 

Báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh

 
 

Nội dung thường kỳ

 
 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Báo cáo công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

 
 

Báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý đất đai năm 2020.

 
 

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Báo cáo tình hình giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019; trả lời ý kiến cử tri tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2020.

 
 

Nội dung chuyên đề

 
 

Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

 
 

Tờ trình về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất trồng rừng; dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình đề nghị ban hành chính sách về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình đề nghị ban hành chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình đề nghị ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Bắc Ninh năm 2020.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình đề nghị ban hành Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình đề nghị thông qua Kế hoạch thực hiện chương trình Sữa học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025.

 
 

Tờ trình đề nghị thông qua Đề án hỗ trợ công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.

 
 

Tờ trình đề nghị đặt tên đường, tên phố huyện Thuận Thành năm 2020.

 
 

Các Tờ trình về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh:

 
 

Tờ trình số 180/TTr-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trạm bơm Vọng Nguyệt 2, huyện Yên Phong.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng mở rộng trường THPT Lê Văn Thịnh.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình số 185/TTr-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt   chủ trương đầu tư xây dựng dự án công trình kiên cố hóa kênh tiêu Kim Đôi 9.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang sông Thứa giai đoạn 3 (đoạn từ hồ Thứa đi TL280).

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 26/6/2020 của UBND tỉnh v/v bổ sung danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phía Tây thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành (giai đoạn 2).

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh v/v phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng trường THCS Hàn Thuyên, huyện Lương Tài.

 
 

Báo cáo kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Báo cáo kết quả công tác của Tòa án nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, biện pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Báo cáo kết quả công tác của Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Pdf File Icon Png, Transparent Png , Transparent Png Image - PNGitem
 

Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020 và những kiến nghị của MTTQ đối với HĐND tỉnh.

 
 

Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

 
 

Báo cáo thẩm tra Ban Pháp chế.

 
 

Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách.

 
 

Báo cáo thẩm tra Ban Văn hóa - Xã hội.